Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Προοίμιο

Τα Κράτη Μέλη στην παρούσα Σύμβαση,
(α) Επικαλούμενα τις αρχές που διακηρύσσονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που αναγνωρίζουν την εγγενή αξιοπρέπεια και αξία και τα ίσα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας ως τη βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο,
(β) Αναγνωρίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη στην Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στα Διεθνή Σύμφωνα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχουν διακηρύξει και συμφωνήσει ότι ο καθένας απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που ορίζονται σ’ αυτά, χωρίς καμία διάκριση,
(γ) Επιβεβαιώνοντας την οικουμενικότητα, το αδιαίρετο, την αλληλεξάρτηση και την αλληλεπίδραση όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και θεμελιωδών ελευθεριών και την ανάγκη για τα Άτομα με Αναπηρία να τους εγγυώνται την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων χωρίς διάκριση.
(ε) Αναγνωρίζοντας ότι η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη έννοια και ότι απορρέει από την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με βλάβη και διαταραχές συμπεριφοράς και εμπόδια που προέρχονται από το περιβάλλον τους, που δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με του(δ) Επικαλούμενα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη Διεθνή Σύμβαση για την Κατάργηση Πάσης Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους, και άλλους.
(στ) Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών
και των κατευθυντήριων πολιτικών που προβλέπονται στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τα ΑμεΑ και στους Πρότυπους Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών των ΑμεΑ για την προώθηση, διαμόρφωση και αξιολόγηση των πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, για την περαιτέρω εξίσωση των ευκαιριών για τα ΑμεΑ.
(ζ) Τονίζοντας τη σημασία για οριζόντια ενσωμάτωση των ζητημάτων αναπηρίας ως αναπόσπαστο μέρος των σχετικών στρατηγικών της βιώσιμης ανάπτυξης,
(η) Αναγνωρίζοντας, επίσης, ότι διάκριση κατά οποιουδήποτε ατόμου με βάση την αναπηρία είναι παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της αξίας της προσωπικότητας του ατόμου,
(θ) Αναγνωρίζοντας περαιτέρω τη διαφορετικότητα των ΑμεΑ,
(ι) Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρειάζονται εντατική υποστήριξη,
(κ) Ανησυχώντας ότι, παρά τις διάφορες αυτές πράξεις και δεσμεύσεις, τα ΑμεΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στη συμμετοχή τους ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους σε όλα τα μέρη του κόσμου,
(λ) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΑμεΑ σε κάθε κράτος, ειδικά στα αναπτυσσόμενα κράτη,
(μ) Αναγνωρίζοντας τις αξιόλογες υπάρχουσες και δυνητικές συνεισφορές που έγιναν από ΑμεΑ για την εν γένει ευημερία και ποικιλομορφία των κοινοτήτων τους, και ότι η προαγωγή της πλήρους απόλαυσης των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και των θεμελιωδών ελευθεριών και της πλήρους συμμετοχής των ΑμεΑ θα οδηγήσει στην έντονη αίσθηση ότι είναι ενταγμένα μέλη της κοινωνίας και σε σημαντικές προόδους στην ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας και την εξάλειψη της φτώχειας,
(ν) Αναγνωρίζοντας το πόσο σημαντικό είναι για τα ΑμεΑ η ατομική αυτονομία και η ανεξαρτησία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να κάνουν τις δικές τους επιλογές,
(ξ) Θεωρώντας ότι τα ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές και τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα αφορούν άμεσα,
(ο) Εκφράζοντας την ανησυχία για τις δυσχερείς συνθήκες που τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν, υποκείμενα σε πολλαπλές ή βεβαρυμένες μορφές διάκρισης λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης πεποίθησης, εθνικής, γηγενούς ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, ή άλλης κοινωνικής κατάστασης,
(π) Αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία διατρέχουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο εντός και εκτός του πλαισίου της βίας, βλάβης ή κακοποίησης, παραμέλησης ή αμελούς μεταχείρισης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης,
(ρ) Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά, και επικαλούμενα τις υποχρεώσεις που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση από τα Κράτη Μέλη στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
(σ) Δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενσωμάτωσης του παράγοντα της ισότητας των δυο φύλων με κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή της πλήρους απόλαυσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα ΑμεΑ.
(τ) Υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ΑμεΑ ζουν σε συνθήκες φτώχειας, και αναγνωρίζοντας εν προκειμένω την κρίσιμη ανάγκη να εξεταστεί ο αρνητικός αντίκτυπος της ένδειας στα ΑμεΑ.
(υ) Έχοντας υπόψη ότι οι συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας βασισμένες στον πλήρη σεβασμό των σκοπών και αρχών που περιλαμβάνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ότι η παρατήρηση των εφαρμοζόμενων μέσων για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι απολύτως αναγκαία για την πλήρη προστασία των ΑμεΑ, ειδικά κατά τη διάρκεια των ενόπλων συρράξεων και της ξένης κατοχής.
(φ) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσβασιμότητας στο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στην υγεία και την εκπαίδευση και στην ενημέρωση και επικοινωνία, επιτρέποντας στα ΑμεΑ να απολαμβάνουν πλήρως όλων των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών τους.
(χ) Συνειδητοποιώντας ότι το άτομο, έχοντας υποχρεώσεις στα άλλα άτομα και στην κοινότητα στην οποία αυτός ή αυτή ανήκει, έχει ευθύνη να παλέψει για την προαγωγή και τήρηση των δικαιωμάτων που έχουν αναγνωριστεί στις Θεμελιώδεις Πράξεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
(ψ) Πεπεισμένα ότι η οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και ότι δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το κράτος, και ότι τα ΑμεΑ και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία και αρωγή που να επιτρέπει στις οικογένειες να συνεισφέρουν ως προς την πλήρη και ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
(ω) Πεπεισμένα ότι μια περιεκτική και ολοκληρωμένη διεθνής Σύμβαση για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας των ΑμεΑ θα συνεισφέρει σημαντικά στην αποκατάσταση των έντονων κοινωνικών μειονεκτημάτων των ΑμεΑ και θα προωθήσει τη συμμετοχή τους στην ατομική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική σφαίρα με ίσες ευκαιρίες, σ’ αμφότερα αναπτυσσόμενα και αναπτυγμένα κράτη,
Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η προώθηση του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας.
Στα ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης:
«Επικοινωνία» περιλαμβάνει γλώσσες, παράθεση του κειμένου, Braille, απτική επικοινωνία, μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, προσβάσιμα πολυμέσα, καθώς και γραπτές, ακουστικές, απλής/ευκολονόητης γλώσσας, humanreader2 και υποβοηθητικές και εναλλακτικές μεθόδους, μέσα και μορφές επικοινωνίας.
«Γλώσσα» περιλαμβάνει ομιλούμενες και νοηματικές γλώσσες και άλλα είδη μη-ομιλούμενων γλωσσών.
«Διάκριση με βάση την αναπηρία» σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός με βάση την αναπηρία που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή ακύρωση της αναγνώρισης, απόλαυσης ή ενάσκησης, επί ίσοις όροις όλων των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο πεδίο. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διάκρισης, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης εύλογης προσαρμογής.
«Εύλογη προσαρμογή» σημαίνει αναγκαία και κατάλληλη τροποποίηση και προσαρμογές οι οποίες δεν επιβάλλουν δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου χρειάζεται σε μια ειδική περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίσει στα ΑμεΑ την απόλαυση ή άσκηση σε ίση βάση με τους άλλους όλα τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
«Οικουμενικός σχεδιασμός» σημαίνει το σχεδιασμό προϊόντων, περιβάλλοντος, προγραμμάτων και υπηρεσιών προκειμένου να είναι εύχρηστα από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη για προσαρμογή ή εξειδικευμένο σχεδιασμό. Ο «οικουμενικός σχεδιασμός» δεν εξαιρεί το βοηθητικό εξοπλισμό για συγκεκριμένες ομάδες ΑμεΑ όπου αυτός χρειάζεται.

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές

Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι:
(α) σεβασμός για εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία συμπεριλαβανομένης της ελευθερίας να κάνει τις δικές του επιλογές, και ανεξαρτησία ατόμων,
(β) μη-διάκριση,
(γ) πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία,
(δ) σεβασμός για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή των ΑμεΑ ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας/ποικιλομορφίας και ανθρωπότητας,
(ε) ισότητα των ευκαιριών,
(στ) δυνατότητα πρόσβασης,
(ζ) ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,
(θ) σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρία και σεβασμός για τo δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να διατηρήσουν την ταυτότητα τους.

Άρθρο 4
Γενικές Υποχρεώσεις

1. Τα Κράτη Μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν και να προωθήσουν την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα ΑμεΑ χωρίς καμία διάκριση με βάση την αναπηρία. Ως προς αυτό τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν:
(α) Να υιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση,
(β) Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας, για να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν υπάρχοντες νόμους, κανονισμούς, ήθη και έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διάκριση κατά των ΑμεΑ,
(γ) Να λάβουν υπόψη την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε όλες τις πολιτικές και προγράμματα,
(δ) Να απέχουν από την εμπλοκή οιασδήποτε πράξης δράσης ή πρακτικής που είναι ασυμβίβαστες με την παρούσα Σύμβαση και να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες αρχές και ιδρύματα λειτουργούν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,
(ε) Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τη διάκριση με βάση την αναπηρία από οποιοδήποτε άτομο, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση,
(στ) Να αναλάβουν ή να προωθήσουν έρευνα και ανάπτυξη οικουμενικά σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, η οποία απαιτεί την ελάχιστη δυνατή προσαρμογή και το μικρότερο δυνατό κόστος για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών ενός ΑμεΑ, να προωθήσουν τη διαθεσιμότητα και τη χρήση τους, και να προωθήσουν τον οικουμενικό σχεδιασμό στην ανάπτυξη προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών,
(ζ) Να αναλάβουν ή να προωθήσουν την έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και να προωθήσουν τη διαθεσιμότητα και τη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, των βοηθημάτων για την κινητικότητα, των συσκευών και των υποστηρικτικών τεχνολογιών, κατάλληλων για τα ΑμεΑ, δίνοντας προτεραιότητα στις τεχνολογίες σε ανεκτό κόστος,
(η) Να παρέχουν προσβάσιμη πληροφόρηση στα ΑμεΑ σχετικά με βοηθήματα για την κινητικότητα, τις συσκευές και τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης και άλλων μορφών βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων,
(θ) Να προωθήσουν την εκπαίδευση επαγγελματιών και προσωπικού που εργάζεται μαζί με ΑμεΑ για τα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση, έτσι ώστε να παρέχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υποστήριξη και τις υπηρεσίες οι οποίες διασφαλίζονται από τα δικαιώματα αυτά.
2. Όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, κάθε Κράτος Μέλος υποχρεούται να λάβει μέτρα στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων πόρων του, και όπου χρειάζεται, εντός του πλαισίου της διεθνούς συνεργασίας, με σκοπό την προοδευτική επίτευξη της πλήρους κατοχύρωσης αυτών των δικαιωμάτων, χωρίς προκατάληψη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και οι οποίες είναι άμεσα εφαρμοστέες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και πολιτικών για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με ΑμεΑ, τα Κράτη Μέρη θα διεξάγουν στενές διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να συμβουλεύονται και να εμπλέκουν ενεργά τα ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.
4. Η παρούσα Σύμβαση δεν θα επηρεάζει οποιεσδήποτε διατάξεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και μπορεί να προβλέπονται στην εσωτερική έννομη τάξη του Κράτους Μέρους ή στους κανόνες του διεθνούς δικαίου που ισχύουν για αυτό το Κράτος. Δεν θα υπάρξει κανένας περιορισμός ή παρέκκλιση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που είναι αναγνωρισμένες ή ισχύουν σε κάθε Κράτος Μέρος της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις συμβάσεις, τους κανονισμούς ή τα έθιμα με την πρόφαση ότι η παρούσα Σύμβαση δεν αναγνωρίζει τέτοια δικαιώματα ή ελευθερίες ή ότι τα αναγνωρίζει σε μικρότερο βαθμό.
5. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης επεκτείνονται σε όλα τα τμήματα των ομοσπονδιακών κρατών χωρίς περιορισμούς ή εξαιρέσεις.

Άρθρο 5
Ισότητα και Μη-Διάκριση

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον και σύμφωνα με το νόμο και έχουν δικαίωμα χωρίς διάκριση στην ίση προστασία και στα ίσα προνόμια όπως κατοχυρώνονται ή παρέχονται από το δίκαιο.
2. Τα Κράτη Μέρη απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και εγγυώνται στα ΑμεΑ ίση και αποτελεσματική νομική προστασία έναντι κάθε είδους διάκρισης.
3. Για να προωθήσουν την ισότητα και να εξαλείψουν τη διάκριση, τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την παροχή εύλογης προσαρμογής.
4. Συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για να επιταχυνθεί ή να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των ΑμεΑ δεν θεωρούνται ως διάκριση υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 6
Γυναίκες με Αναπηρία

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν ότι γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία υπόκεινται σε πολλαπλή διάκριση, και ως προς αυτό λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν για αυτές την πλήρη και ίση απόλαυση από αυτές, όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.
2. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη ανάπτυξη, πρόοδο και ενδυνάμωση των γυναικών, με σκοπό να τις εγγυηθούν την άσκηση και απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 7
Παιδιά με Αναπηρία

1. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν στα παιδιά με αναπηρία την πλήρη απόλαυση όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά.
2. Σε όλες τις δράσεις που αφορούν παιδιά με αναπηρία, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
3. Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους για όλα τα θέματα που τα αφορούν, σύμφωνα με την ηλικία τους και το βαθμό ωριμότητας τους, σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά, και τους παρέχεται η ανάλογη βοήθεια για την αναπηρία και την ηλικία τους, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν αυτό το δικαίωμα.

Άρθρο 8
Αφύπνιση της κοινωνίας

1. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν να υιοθετήσουν άμεσα, αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα:
(α) για την αφύπνιση της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του επιπέδου της οικογένειας, σχετικά με τα ΑμεΑ, και να καλλιεργήσουν το σεβασμό για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ΑμεΑ,
(β) για να καταπολεμήσουν στερεότυπα, προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές σχετικά με τα ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στο φύλο και στην ηλικία, σε όλους τους τομείς της ζωής.
(γ) για να προωθήσουν την αφύπνιση των δυνατοτήτων και των συνεισφορών των ΑμεΑ.
2. Τα μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω περιλαμβάνουν:
(α) Το σχεδιασμό και διατήρηση αποτελεσματικών εκστρατειών για την αφύπνιση του κοινού με σκοπό:
(i) να καλλιεργήσουν το αίσθημα της αποδοχής των δικαιωμάτων των ΑμεΑ,
(ii) να προωθήσουν θετικές αντιλήψεις και μεγαλύτερη κοινωνική αφύπνιση προς τα ΑμεΑ,
(iii) να προωθήσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων, προσόντων και ικανοτήτων των ΑμεΑ, και των συνεισφορών τους στο εργασιακό περιβάλλον και στην αγορά εργασίας,
(β) Την υιοθέτηση, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά από νεαρή ηλικία, μιας συμπεριφοράς σεβασμού για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
(γ) Την ενθάρρυνση όλων των οργάνων των ΜΜΕ να προβάλλουν τα ΑμεΑ κατά τρόπο συνεπή προς το σκοπό της παρούσας Σύμβασης
(δ) Την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφύπνισης σχετικά με τα ΑμεΑ και τα δικαιώματα τους.

Άρθρο 9
Προσβασιμότητα

1. Για να επιτρέψουν στα ΑμεΑ να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν στα ΑμεΑ πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην ενημέρωση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών, και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Αυτά τα μέτρα τα οποία συμπεριλαμβάνουν την αναγνώριση και εξάλειψη των εμποδίων και των φραγμών στην προσβασιμότητα, ισχύουν μεταξύ άλλων, για:
(α) Κτίρια, δρόμους, μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλες εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων σε σχολεία, οικίες, νοσοκομεία και εργασιακό χώρο,
(β) Ενημέρωση, επικοινωνίες και άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
2. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα για:
(α) να αναπτύξουν, να δημοσιοποιήσουν και να επιτηρήσουν την εφαρμογή των ελαχίστων προδιαγραφών και κατευθυντηρίων γραμμών για την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό,
(β) να διασφαλίσουν ότι ιδιωτικοί φορείς που προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ,
(γ) να παρέχουν εκπαίδευση στους εμπλεκόμενους φορείς για ζητήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ,
(δ) να παρέχουν σε κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι ανοικτές στο κοινό, ενδείξεις σε γλώσσα Braille και σε ευανάγνωστες και ευκολονόητες μορφές,
(ε) να παρέχουν μορφές δια ζώσης βοήθειας και μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένων οδηγών, αναγνωστών και επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, για να διευκολύνουν την προσβασιμότητα σε κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο κοινό,
(στ) να προωθήσουν άλλες κατάλληλες μορφές βοήθειας και υποστήριξης στα ΑμεΑ για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση τους στην ενημέρωση,
(ζ) να προωθήσουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε νέες τεχνολογίες και συστήματα ενημέρωσης και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου (internet),
(η) να προωθήσουν το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή των προσβάσιμων τεχνολογιών και συστημάτων ενημέρωσης και επικοινωνιών σε πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε αυτές οι τεχνολογίες και τα συστήματα να γίνουν προσβάσιμα με ελάχιστο κόστος.

Άρθρο 10
Δικαίωμα στη ζωή

Τα Κράτη Μέρη επιβεβαιώνουν ότι κάθε ανθρώπινο ον έχει το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και αναλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν στα ΑμεΑ την αποτελεσματική απόλαυση του δικαιώματος σε ίση βάση με τους άλλους.

Άρθρο 11
Καταστάσεις κινδύνου και ανθρωπιστικών κρίσεων

Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των ΑμεΑ σε καταστάσεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων ένοπλης σύρραξης, ανθρωπιστικών κρίσεων και την εμφάνιση φυσικών καταστροφών.

Άρθρο 12
Ισότιμη αναγνώριση ενώπιον του νόμου

1. Τα Κράτη Μέλη επιβεβαιώνουν ότι τα ΑμεΑ έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίζονται παντού ως πρόσωπα ενώπιον του νόμου.
2. Τα Κράτη Μέλη αναγνωρίζουν ότι τα ΑμεΑ απολαμβάνουν ικανότητα προς δικαιοπραξία σε ίση βάση με τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής.
3. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να παρέχουν πρόσβαση στα ΑμεΑ για την υποστήριξη την οποία πιθανώς να χρειάζονται, στην άσκηση της ικανότητας προς δικαιοπραξία.
4. Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την άσκηση της ικανότητας προς δικαιοπραξία παρέχουν κατάλληλες και αποτελεσματικές εγγυήσεις για να αποτρέψουν τυχόν προσβολή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τέτοιες εγγυήσεις εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που σχετίζονται με την άσκηση της ικανότητας προς δικαιοπραξία σέβονται τα δικαιώματα, τη βούληση και τις προτιμήσεις του ατόμου, και δεν υπόκεινται σε σύγκρουση συμφερόντων και σε ανάρμοστη επιρροή, και είναι ανάλογα και προσαρμοσμένα στις περιστάσεις του ατόμου, εφαρμόζονται για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε τακτική επιθεώρηση από μια αρμόδια, ανεξάρτητη και αμερόληπτη αρχή ή δικαστικό όργανο. Οι εγγυήσεις θα είναι ανάλογες με το βαθμό κατά τον οποίο τα μέτρα επηρεάζουν τα δικαιώματα και τα ενδιαφέροντα του ατόμου.
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσουν το ισότιμο δικαίωμα των ΑμεΑ στην ιδιοκτησία ή να κληρονομούν περιουσία, στο να ελέγχουν τα δικά τους χρηματοοικονομικά ζητήματα και να έχουν ίση πρόσβαση στα τραπεζικά δάνεια, υποθήκες και άλλες μορφές χρηματοοικονομικής πίστωσης, και να εξασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ δεν στερούνται αυθαίρετα την ιδιοκτησία τους.

Άρθρο 13
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

1. Τα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν στα ΑμεΑ την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε ίση βάση με τους άλλους, συμπεριλαμβανομένης και της πρόβλεψης της κατάλληλης διαδικαστικής και ηλικιακής προσαρμογής, για να διευκολύνουν τον αποτελεσματικό ρόλο τους ως άμεσων και έμμεσων συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων και ως μαρτύρων, σε όλες τις νομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των ανακριτικών και άλλων προκαταρκτικών σταδίων.
2. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των ΑμεΑ στη δικαιοσύνη, τα Κράτη Μέλη θα παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση σε όσους εργάζονται στον τομέα διοίκησης της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και του σωφρονιστικού προσωπικού.

Άρθρο 14
Ελευθερία και ασφάλεια του προσώπου

1. Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους:
(α) απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου,
(β) δεν στερούνται της ελευθερίας τους παράνομα ή αυθαίρετα, και ότι η οποιαδήποτε στέρηση της ελευθερίας είναι σύμφωνη με το νόμο, και ότι η ύπαρξη οποιασδήποτε αναπηρίας δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη στέρηση της ελευθερίας.
2. Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι αν τα ΑμεΑ στερούνται της ελευθερίας τους μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας, θα δικαιούνται, σε ίση βάση με τους άλλους, εγγυήσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές αυτής της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης διάταξης εύλογης προσαρμογής.

Άρθρο 15
Ελευθερία από βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

1. Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Ειδικότερα, κανείς δεν υποβάλλεται χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεση του/της σε ιατρικά ή επιστημονικά πειράματα.
2. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα αποτελεσματικά νομοθετικά, διοικητικά, δικαστικά ή άλλα μέτρα για να αποτρέψουν τα ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους, από το να υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

Άρθρο 16
Ελευθερία από εκμετάλλευση, βία και εξαπάτηση

1. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και άλλα μέτρα για να προστατέψουν τα ΑμεΑ, τόσο εντός όσο και εκτός κατοικίας, από όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, βίας και εξαπάτησης συμπεριλαμβανομένων των εκφάνσεων που βασίζεται το φύλο τους.
2. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη όλων των μορφών εκμετάλλευσης, βίας και κακοποίησης με την εξασφάλιση, εκτός των άλλων, κατάλληλων μορφών βοήθειας, που είναι φιλικά προσκείμενες στο φύλο και στην ηλικία, και υποστήριξης για ΑμεΑ και τις οικογένειες και τα άτομα που φροντίζουν τα ΑμεΑ. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται και η παροχή πληροφοριών και εκπαίδευσης ως προς την αποφυγή, αναγνώριση και αναφορά περιστατικών εκμετάλλευσης, βίας και κακοποίησης. Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες προστασίας είναι φιλικά προσκείμενες στο φύλο και την αναπηρία.
3. Για την πρόληψη όλων των μορφών εκμετάλλευσης, βίας και κακοποίησης, τα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι εγκαταστάσεις και τα προγράμματα που είναι σχεδιασμένα να εξυπηρετούν τα ΑμεΑ τελούν υπό αποτελεσματική εποπτεία από ανεξάρτητες αρχές.
4. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν τη σωματική, γνωστική και ψυχολογική ανάρρωση, αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των ΑμεΑ που γίνονται θύματα κάθε μορφής εκμετάλλευσης, βίας και κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και3υπηρεσιών φροντίδας, όπως η ανάρρωση και η επανένταξη, που θα λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την υγεία, την ευημερία, τον αυτοσεβασμό, την αξιοπρέπεια και την αυτονομία του ατόμου και λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες που απορρέουν λόγω φύλου και ηλικίας.
5. Τα Κράτη Μέρη εφαρμόζουν αποτελεσματική νομοθεσία και πρακτικές, και ειδικότερα νομοθεσία και πολιτικές που εστιάζουν στη γυναίκα και το παιδί, για να εξασφαλίσουν ότι περιστατικά εκμετάλλευσης, βίας και κακοποίησης κατά των ΑμεΑ θα γνωστοποιούνται, διερευνώνται και όπου απαραίτητο θα διώκονται ποινικά.

Άρθρο 17
Προστασία της ακεραιότητας του ατόμου

Κάθε ΑμεΑ έχει το δικαίωμα στο σεβασμό της φυσικής και διανοητικής του/της ακεραιότητας σε ίση βάση με τους άλλους.

Άρθρο 18
Ελευθερία μετακίνησης και ιθαγένειας

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ στην ελευθερία μετακίνησης, στην ελευθερία επιλογής τόπου διαμονής και στην ιθαγένεια, σε ίση βάση με τους άλλους, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι τα ΑμεΑ:
(α) έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν και να αλλάξουν ιθαγένεια και δεν στερούνται της ιθαγένειας τους αυθαίρετα ή λόγω της αναπηρίας,
(β) δεν στερούνται λόγω της αναπηρίας της ικανότητας να αποκτούν, κατέχουν και να χρησιμοποιούν τεκμήρια της ιθαγένειας τους ή άλλα τεκμήρια που πιστοποιούν την ταυτότητα, ή να αξιοποιούν σχετικές διαδικασίες όπως τις μεταναστευτικές διαδικασίες, που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας κυκλοφορίας,
(γ) είναι ελεύθερα να φύγουν από οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της δικής τους,
(δ) δεν στερούνται, αυθαίρετα είτε λόγω της αναπηρίας, το δικαίωμα να εισέλθουν στη δική τους χώρα.
2. Τα παιδιά με αναπηρία εγγράφονται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά την γέννηση τους κα ι έχουν το δικαίωμα ονόματος από την ημέρα της γέννησης, το δικαίωμα να αποκτήσουν ιθαγένεια και, στο μέτρο του δυνατού, το δικαίωμα να γνωρίζουν τους γονείς τους και να ανατραφούν από αυτούς.

Άρθρο 19
Να ζουν ανεξάρτητα και να αποτελούν μέλη της κοινότητας

Τα Κράτη Μέλη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ΑμεΑ να ζουν στην κοινότητα, με ίσες επιλογές με τους άλλους, και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος των ΑμεΑ και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι:
(α) τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τόπο διαμονής και που και με ποιόν ζουν σε ίση βάση με τους άλλους και δεν υποχρεούνται να ζουν σε συγκεκριμένο καθεστώς διαμονής,
(β) τα ΑμεΑ έχουν πρόσβαση σε ένα φάσμα παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον, υπηρεσιών στον τόπο διαμονής τους και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης στην κοινότητα, και για την πρόληψη της απομόνωσης ή αποκλεισμού από την κοινότητα,
(γ) υπηρεσίες της κοινότητας και εγκαταστάσεις για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι διαθέσιμες σε ίση βάση με τους άλλους στα ΑμεΑ και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Άρθρο 20
Ατομική Κινητικότητα

Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την ατομική κινητικότητα με τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία για τα ΑμεΑ, συμπεριλαμβάνοντας:
(α) τη διευκόλυνση της ατομικής κινητικότητας των ΑμεΑ με τον τρόπο και στο χρόνο της επιλογής τους, και σε οικονομικά ανεκτό κόστος,
(β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ σε ποιοτικά βοηθήματα για την κινητικότητα τους, σε συσκευές, υποστηρικτικές τεχνολογίες και μορφές έμψυχης βοήθειας και μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να είναι διαθέσιμοι σε οικονομικά ανεκτό κόστος,
(γ) την παροχή εκπαίδευσης στα ΑμεΑ για να βελτιώσουν τις δεξιότητες κινητικότητας τους και στο εξειδικευμένο προσωπικό που συνεργάζεται με τα ΑμεΑ,
(δ) την ενθάρρυνση των οντοτήτων που παράγουν βοηθήματα για την κινητικότητα, συσκευές και υποστηρικτικές τεχνολογίες, να λάβουν υπόψη όλες τις πτυχές της κινητικότητας των ΑμεΑ.

Άρθρο 21
Ελευθερία έκφρασης και γνώμης και πρόσβαση στην πληροφόρηση

Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας να αναζητούν, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες σε ίση βάση με τους άλλους και μέσω όλων των ειδών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του να:
(α) παρέχουν στα ΑμεΑ πληροφόρηση, που προορίζεται για το ευρύτερο κοινό, σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας εν ευθέτω χρόνο και χωρίς πρόσθετό κόστος.
(β) αποδέχονται και να διευκολύνουν τη χρήση των νοηματικών γλωσσών, Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, και όλων των άλλων προσβάσιμων μέσων, μεθόδων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής των ΑμεΑ σε επίσημες συνδιαλλαγές.
(γ) προτρέπουν ιδιωτικούς παράγοντες που παρέχουν υπηρεσίες στο ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένου και μέσω του διαδικτύου, να παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες στα ΑμεΑ σε προσβάσιμες και εύχρηστες μορφές,
(δ) ενθαρρύνουν τα ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένων των παροχών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, για να κάνουν τις υπηρεσίες τους προσβάσιμες στα ΑμεΑ,
(ε) αναγνωρίσουν και προωθήσουν τη χρήση των νοηματικών γλωσσών.

Άρθρο 22
Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής

1. Κανένα ΑμεΑ, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή καθεστώτος διαβίωσης, δεν θα υπόκειται σε αυθαίρετη ή παράνομη επέμβαση στην ιδιωτική του ζωή, κατοικία, ή αλληλογραφία ή άλλες μορφές επικοινωνίας ή δεν θα υπόκειται σε παράνομες προσβολές της τιμής του και της φήμης του. Τα ΑμεΑ έχουν το δικαίωμα της προστασίας από το νόμο σε κάθε τέτοια επέμβαση ή προσβολή.
2. Τα Κράτη Μέλη προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες υγείας και επανένταξης των ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους.

Άρθρο 23
Σεβασμός για την οικία και την οικογένεια

1. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τη διάκριση κατά των ΑμεΑ σε όλα τα θέματα σχετικά με το γάμο, την οικογένεια, την πατρότητα/ μητρότητα και τις συναναστροφές, σε ίση βάση με τους άλλους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι:
(α) αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ΑμεΑ που είναι σε ηλικία γάμου να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια, εφόσον υπάρχει ελεύθερη και πλήρης συγκατάθεση των συζύγων,
(β) αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των ΑμεΑ να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα για τον αριθμό των παιδιών που θα αποκτήσουν και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα τα αποκτήσουν και να έχουν πρόσβαση σε ηλικιακά κατάλληλη πληροφόρηση και σε εκπαίδευση για την αναπαραγωγή και τον οικογενειακό προγραμματισμό, και ότι τους παρέχονται τα απαραίτητα μέσα για να διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
(γ) τα ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, διατηρούν την ικανότητα αναπαραγωγής σε ίση βάση με τους άλλους.
2. Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΑμεΑ, όσον αφορά την κηδεμονία, τη δικαστική συμπαράσταση, την υιοθεσία των παιδιών ή συναφών ιδρυμάτων, όπου αυτές οι έννοιες υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το συμφέρον των παιδιών θα είναι κυρίαρχο. Τα Κράτη Μέρη προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη στα ΑμεΑ κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ανατροφής των παιδιών.
3. Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά το δικαίωμα του σεβασμού στην οικογενειακή ζωή. Με σκοπό να πραγματώσουν τα δικαιώματα αυτά και την πρόληψη της καταπίεσης, της εγκατάλειψης, της παραμέλησης και της περιθωριοποίησης των παιδιών με αναπηρία, τα Κράτη Μέλη αναλαμβάνουν να παρέχουν έγκαιρη και περιεκτική πληροφόρηση, υπηρεσίες και υποστήριξη στα παιδιά με αναπηρία και στις οικογένειες τους.
4. Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι το παιδί δεν θα αποχωρίζεται από τους γονείς του παρά τη θέληση του, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν με την επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασίες, ότι ο χωρισμός αυτός είναι απαραίτητος για το συμφέρον του παιδιού. Σε καμία περίπτωση κανένα παιδί δεν θα χωριστεί από τους γονείς του βάσει της αναπηρίας, είτε του παιδιού, είτε του ενός, είτε και των δύο γονέων.
5. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν, όπου η οικογένεια αδυνατεί να φροντίσει για το παιδί με αναπηρία, να παρέχουν με κάθε μέσο εναλλακτική φροντίδα εντός της ευρύτερης οικογένειας και όπου δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, εντός της κοινότητας και πάλι σε οικογενειακό σχηματισμό.

Άρθρο 24
Εκπαίδευση

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εκπαίδευση. Με σκοπό να πραγματοποιήσουν το δικαίωμα αυτό χωρίς διάκριση και βάσει των ίσων ευκαιριών ,τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ένα σύστημα ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και δια βίου μάθηση που αποσκοπεί:
(α) στην πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων και την αίσθηση αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, και την ενίσχυση του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη ποικιλομορφία,
(β) την ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και της δημιουργικότητας των ΑμεΑ, όπως επίσης και των διανοητικών και σωματικών ικανοτήτων, στο μέγιστο βαθμό,
(γ) στη διευκόλυνση των ΑμεΑ προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία.
2. Για την πραγματοποίηση αυτού του δικαιώματος, τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι:
(α) τα ΑμεΑ δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της αναπηρίας, και ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν αποκλείονται από τη δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω της αναπηρίας,
(β) τα ΑμεΑ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενταξιακή, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν,
(γ) παρέχεται εύλογη προσαρμογή των αναγκών του ατόμου,
(δ) τα ΑμεΑ θα λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται, εντός του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος, για να διευκολύνουν την αποτελεσματική τους εκπαίδευση,
(ε) αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης παρέχονται σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με το σκοπό της πλήρους ένταξης.
3. Τα Κράτη Μέρη διευκολύνουν τα ΑμεΑ να αποκτήσουν δεξιότητες τόσον ως προς το πως θα διάγουν τη ζωή τους, όσον και ως προς την κοινωνική ανάπτυξη τους για να διευκολύνουν την πλήρη και ίση συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και ως μέλη της κοινωνίας. Γι’ αυτό, τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων:
(α) διευκόλυνση της εκμάθησης Braille, των εναλλακτικών κειμένων, βοηθητικών και εναλλακτικών μεθόδων, μέσων και μορφών επικοινωνίας και προσανατολισμού και κινητικών δεξιοτήτων, και διευκόλυνσης της υποστήριξης και της καθοδήγησης από/προς άτομα/ομάδες σχετικές με την αναπηρία,
(β) διευκόλυνση της εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας και της προώθησης της γλωσσικής ταυτότητας της κοινότητας των κωφών,
(γ) διασφάλιση ότι η εκπαίδευση των ατόμων και συγκεκριμένα των παιδιών που είναι τυφλά, κωφά ή κωφότυφλα, παρέχεται στις πιο κατάλληλες γλώσσες και μεθόδους και μέσα επικοινωνίας για το άτομο, και σε περιβάλλον που μεγιστοποιεί την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη.
4. Για να βοηθήσουν στη διασφάλιση της πραγματοποίησης αυτού του δικαιώματος, τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόσληψη δασκάλων, συμπεριλαμβανομένων και δασκάλων με αναπηρία, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι στην νοηματική γλώσσα και/ή στην γλώσσα Braille, και για την εκπαίδευση επαγγελματιών και προσωπικού οι οποίοι εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τέτοια εκπαίδευση ενσωματώσει την ευαισθησία για θέματα αναπηρίας και τη χρήση κατάλληλων βοηθητικών και εναλλακτικών μεθόδων, μέσων και μορφών επικοινωνίας, εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικού για υποστήριξη των ΑμεΑ.
5. Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, στην ενήλικη εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση χωρίς διάκριση και σε ίση βάση με τους άλλους. Ως προς αυτό, τα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν την παροχή εύλογης προσαρμογής στα ΑμεΑ.

Άρθρο 25
Υγεία

Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στην απόλαυση του υψηλότερου προσδοκώμενου προτύπου υγείας χωρίς διάκριση με βάση την αναπηρία. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε υπηρεσίες υγείας που είναι φιλικά προσκείμενες στις διακρίσεις των δύο φύλων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης που σχετίζεται με την υγεία. Συγκεκριμένα, τα Κράτη Μέλη:
(α) παρέχουν στα ΑμεΑ στο ίδιο εύρος, ποιότητα και επίπεδο, δωρεάν ή ανεκτού κόστους παροχές υγείας και προγράμματα σε ίση βάση με τους άλλους, ειδικά στον τομέα υγείας που σχετίζεται με την σεξουαλική ζωή και στην αποκατάσταση της υγείας για την αναπαραγωγή και με προγράμματα σχεδιασμένα βάσει του πληθυσμού για την δημόσια υγεία,
(β) παρέχουν στα ΑμεΑ τις υπηρεσίες υγείας που είναι απαραίτητες ειδικά για τις αναπηρίες τους, συμπεριλαμβανομένης και της πρώιμης αναγνώρισης και επέμβασης όταν είναι απαραίτητο, και υπηρεσίες σχεδιασμένες να ελαχιστοποιούν και να αποτρέπουν περαιτέρω αναπηρίες συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ηλικιωμένων,
(γ) παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες υγείας, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοινότητες των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών περιοχών,
(δ) απαιτούν από επαγγελματίες υγείας να παρέχουν περίθαλψη ίδιας ποιότητας στα ΑμεΑ όπως και στα άλλα άτομα, και με βάση την ελεύθερη και ενημερωμένη συναίνεση μέσω της πληροφόρησης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και τις ανάγκες των ΑμεΑ μέσω της εκπαίδευσης και της διακήρυξης ηθικών προτύπων για την δημόσια και ιδιωτική περίθαλψη,
(ε) απαγορεύουν τη διάκριση κατά των ΑμεΑ όταν τους παρέχεται ασφάλεια υγείας, και ασφάλεια ζωής, όπου τέτοια ασφάλεια προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η οποία θα πρέπει να παρέχεται με δίκαιο και λογικό τρόπο,
(στ) προλαμβάνουν τη διακρίνουσα άρνηση περίθαλψης ή υπηρεσιών υγείας ή τροφής και υγρών λόγω της αναπηρίας.

Άρθρο 26
Ενίσχυση των ικανοτήτων και αποκατάσταση

1. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης και της καθοδήγησης σε άτομα/ομάδες σχετικές με την αναπηρία, για να διευκολύνουν τα ΑμεΑ να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τη μέγιστη ανεξαρτησία, πλήρη σωματική, διανοητική, κοινωνική και επαγγελματική ικανότητα, και την πλήρη αποκατάσταση και συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής. Ως προς αυτό τα Κράτη Μέρη οργανώνουν, ενδυναμώνουν και επεκτείνουν περιεκτικές υπηρεσίες και προγράμματα ένταξης και αποκατάστασης, ειδικά στους τομείς υγείας, απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι υπηρεσίες και τα προγράμματα:
(α) να ξεκινούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, και να βασίζονται σε πολυπειθαρχική αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων του ατόμου,
(β) να υποστηρίζουν τη συμμετοχή και την ένταξη στην κοινότητα και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, να είναι εθελοντικά και διαθέσιμα στα ΑμεΑ όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοινότητες τους, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών περιοχών.
2. Τα Κράτη Μέρη προωθούν την ανάπτυξη αρχικής και διαρκούς εκπαίδευσης επαγγελματιών και προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες ένταξης και αποκατάστασης.
3. Τα Κράτη Μέρη προωθούν τη διαθεσιμότητα, γνώση και χρήση βοηθητικών συσκευών και τεχνολογιών, σχεδιασμένα για ΑμεΑ, σχετικά με την ένταξη και την αποκατάσταση.

Άρθρο 27
Εργασία και Απασχόληση

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εργασία, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στη δυνατότητα να ζήσουν από την εργασία που έχουν επιλέξει με ελεύθερη βούληση ή για την οποία έχουν γίνει αποδεκτά στην αγορά εργασίας και σε περιβάλλον απασχόλησης που είναι ανοικτό, έχει τις προδιαγραφές για ένταξη και είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ. Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν και προωθούν την πραγματοποίηση του δικαιώματος στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασιακής απασχόλησης, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων:
(α) απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τις μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας,
(β) προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών και της ίσης αποζημίωσης για την εργασία ίσης αξίας, για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από παρενόχληση και για αποκατάσταση παραπόνων,
(γ) διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να ασκήσουν τα εργατικά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα σε ίση βάση με τους άλλους,
(δ) διευκολύνουν τα ΑμεΑ να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε γενικά τεχνικά και επαγγελματικού προσανατολισμού προγράμματα, σε υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και σε επαγγελματική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση,
(ε) προωθούν δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης για τα ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, όπως και βοήθεια στην εύρεση, απόκτηση, διατήρηση και επιστροφή στην απασχόληση,
(στ) προωθούν δυνατότητες για αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη συνεργασίας και ξεκίνημα επιχείρησης,
(ζ) απασχολούν ΑμεΑ στο δημόσιο τομέα,
(η) προωθούν την απασχόληση των ΑμεΑ στον ιδιωτικό τομέα μέσω κατάλληλων πολιτικών και μέτρων που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προγράμματα θετικής δράσης, πρωτοβουλίες και άλλα μέτρα,
(ι) διασφαλίζουν ότι εύλογη προσαρμογή παρέχεται στα ΑμεΑ στο χώρο εργασίας,
(κ) προωθούν την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τα ΑμεΑ στην ανοικτή αγορά εργασίας,
(λ) προωθούν προγράμματα επαγγελματικής επανένταξης, διατήρησης της εργασίας και επιστροφής στην εργασία για τα ΑμεΑ.
2. Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ δεν τελούν υπό κατάσταση δουλείας ή καταναγκαστικής εργασίας και προστατεύονται σε ίση βάση με τους άλλους από την καταναγκαστική εργασία.

Άρθρο 28
Ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνική προστασία

1. Τα Κράτη Mέλη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ για ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τα ίδια και τις οικογένειες τους, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής διατροφής, ενδυμασίας και στέγασης, συγχρόνως δε και το δικαίωμα της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης τους, και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την προώθηση αυτού του δικαιώματος χωρίς διάκριση λόγω της αναπηρίας.
2. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στην κοινωνική προστασία και στην απόλαυση του δικαιώματος αυτού χωρίς διάκριση λόγω της αναπηρίας και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εγγυηθούν και να προωθήσουν το δικαίωμα αυτό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για:
(α) να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση των ΑμεΑ σε υπηρεσίες παροχής πόσιμου νερού και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κατάλληλες και οικονομικά ανεκτές υπηρεσίες, εξοπλισμό και άλλη βοήθεια για σχετικές με την αναπηρία ανάγκες,
(β) να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑμεΑ, και συγκεκριμένα γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία και ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία, στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και προγράμματα εξάλειψης φτώχειας,
(γ) να διασφαλίσουν πρόσβαση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σε βοήθεια από το κράτος, όσον αφορά τις σχετικές με την αναπηρία δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης επαρκούς εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, οικονομικής βοήθειας και φροντίδα ανάπαυλας,
(δ) να διασφαλίσουν πρόσβαση των ΑμεΑ σε κρατικά προγράμματα στέγασης,
(ε) να διασφαλίσουν ίση πρόσβαση των ΑμεΑ σε συνταξιοδοτικά επιδόματα και προγράμματα.

Άρθρο 29
Συμμετοχή στον πολιτικό και δημόσιο βίο

Τα Κράτη Μέρη εγγυώνται στα ΑμεΑ πολιτικά δικαιώματα και τη δυνατότητα να τα απολαμβάνουν σε ίση βάση με τους άλλους και αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
(α) να εξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στον πολιτικό και δημόσιο βίο σε ίση βάση με τους άλλους, άμεσα ή μέσω εκπροσώπων που έχουν επιλέξει με ελεύθερη βούληση, συμπεριλαβανομένου του δικαιώματος και της δυνατότητας των ΑμεΑ να εκλέγουν και να εκλέγονται, μεταξύ άλλων:
(i) εξασφαλίζοντας ότι οι εκλογικές διαδικασίες, οι εγκαταστάσεις και τα υλικά είναι κατάλληλα, προσβάσιμα, ευκολονόητα και εύχρηστα,
(ii) προστατεύοντας το δικαίωμα των ΑμεΑ να ψηφίζουν με μυστική ψήφο στις εκλογές και σε δημοψηφίσματα χωρίς εκφοβισμό, και να θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές, να υπηρετούν αποτελεσματικά το πολιτικό αξίωμα και να επιτελούν όλες τις λειτουργίες σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, διευκολύνοντας τη χρήση βοηθητικών και νέων τεχνολογιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,
(iii) εγγυόμενα την ελεύθερη έκφραση βούλησης των ΑμεΑ ως εκλεκτόρων, και ως προς αυτό όπου είναι απαραίτητο, κατόπιν δικού τους αιτήματος, με το να επιτρέπεται η βοήθεια στην ψήφο από ένα άτομο δικής τους επιλογής.
(β) προωθούν ενεργά ένα περιβάλλον εντός του οποίου τα ΑμεΑ θα μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στη διεξαγωγή των δημοσίων θεμάτων, χωρίς διάκριση και σε ίση βάση με τους άλλους, και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο, συμπεριλαμβανομένων:
(i) της συμμετοχής σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και συνδέσμους που έχουν σχέση με το δημόσιο και πολιτικό βίο της χώρας, καθώς και στις δραστηριότητες και τη διοίκηση των πολιτικών κομμάτων,
(ii) του σχηματισμού οργανώσεων για τα ΑμεΑ και της προσχώρησης τους σε αυτές, για να αντιπροσωπεύουν τα ΑμεΑ σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 30
Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, στην πολιτιστική ζωή και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ:
(α) απολαμβάνουν την πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό σε προσβάσιμες μορφές,
(β) απολαμβάνουν την πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα, σε ταινίες, στο θέατρο και σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες σε προσβάσιμες μορφές,
(γ) απολαμβάνουν την πρόσβαση σε τόπους πολιτιστικών παραστάσεων ή υπηρεσιών, όπως θέατρα, μουσεία, κινηματογράφοι, βιβλιοθήκες και τουριστικές υπηρεσίες, και, στο βαθμό που καθίσταται δυνατό, απολαμβάνουν την πρόσβαση στα μνημεία και στους χώρους/αξιοθέατα εθνικής πολιτιστικής σημασίας.
2. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν τα ΑμεΑ να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δημιουργικές, καλλιτεχνικές και διανοητικές δυνατότητες, όχι μόνο προς όφελος τους, αλλά και για τον εμπλουτισμό της κοινωνίας.
3. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι που σχετίζονται με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αποτελούν ένα παράλογο ή μεροληπτικό εμπόδιο για πρόσβαση των ΑμεΑ σε πολιτιστικό υλικό.
4. Τα ΑμεΑ δικαιούνται, σε ίση βάση με τους άλλους, την αναγνώριση και την υποστήριξη της ειδικής πολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής και της παιδείας/αγωγής των κωφών.
5. Προκειμένου να διευκολύνουν τα ΑμεΑ να συμμετέχουν επί ίσοις όροις σε ψυχαγωγικές, και αθλητικές δραστηριότητες, τα Κράτη Μέρη θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για:
(α) να ενθαρρύνουν και να προωθούν τη συμμετοχή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των ΑμεΑ στην ένταξη αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα,
(β) να εξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν, αναπτύσσουν και συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναπηρία και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και, ως προς αυτό, ενθαρρύνουν την παροχή, σε βάση ισότητας με τους άλλους, της κατάλληλης καθοδήγησης, εκπαίδευσης και πόρων,
(γ) να εξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν πρόσβαση σε αθλητικές, ψυχαγωγικές και τουριστικές τοποθεσίες,
(δ) να εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά ΑμεΑ έχουν ίση πρόσβαση με τα άλλα παιδιά στη συμμετοχή σε παιχνίδι, ψυχαγωγία και ελεύθερο χρόνο και αθλητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός του σχολικού περιβάλλοντος,
(ε) να εξασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν πρόσβαση στην παροχή υπηρεσιών από εκείνους που σχετίζονται με τη διοργάνωση των ψυχαγωγικών, τουριστικών, και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 31
Στατιστικά δεδομένα και συλλογή στοιχείων

1. Τα Κράτη Μέλη αναλαμβάνουν να συλλέξουν κατάλληλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών και ερευνητικών στοιχείων, να διευκολύνουν στη διαμόρφωση τους και να εφαρμόσουν πολιτικές προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα Σύμβαση. Η διαδικασία συλλογής και διατήρησης πληροφοριών θα:
(α) συμμορφώνεται με τις νομικά θεσπισμένες δικλείδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, για να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και ο σεβασμός για την προσωπική ζωή των ΑμεΑ,
(β) συμμορφώνεται με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες και οι ηθικές αρχές κατά τη συλλογή και χρήση των στατιστικών δεδομένων.
2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο θα αναλύονται κατάλληλα και θα χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην εκτίμηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Κρατών Μερών στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης και για να προσδιορίσουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
3. Τα Κράτη Μέρη αξιώνουν την αξιοπιστία της διασποράς αυτών των στατιστικών δεδομένων και διασφαλίζουν την προσβασιμότητα τους στα ΑμεΑ και άλλους.

Άρθρο 32
Διεθνής Συνεργασία

1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της προώθησης της, σε υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών για την πραγματοποίηση του σκοπού και των στόχων της παρούσας Σύμβασης, και λαμβάνουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ως προς αυτό, μεταξύ των κρατών και, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε συνεργασία με σχετικούς διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, και συγκεκριμένα οργανισμούς ΑμεΑ. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
(α) τη διασφάλιση ότι η διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων διεθνούς ανάπτυξης, λαμβάνει υπόψη της τα ΑμεΑ και είναι προσβάσιμη σε αυτά
(β) τη διευκόλυνση και υποστήριξη της ενδυνάμωσης δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικών,
(γ) τη διευκόλυνση της συνεργασίας στην έρευνα και της πρόσβασης στην επιστημονική και τεχνική γνώση,
(δ) την παροχή, όπου κρίνεται απαραίτητο, τεχνικής και οικονομικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης της πρόσβασης και της διανομής προσβάσιμων και βοηθητικών τεχνολογιών, και μέσω της μεταφοράς τεχνολογιών.
2. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν αντίκεινται με προκατάληψη στις υποχρεώσεις του κάθε Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 33
Εθνική εφαρμογή και εποπτεία

1. Τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με το σύστημα οργάνωσης τους, ορίζουν ένα ή περισσότερα κομβικά σημεία εντός της κυβέρνησης για ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, και θα εξετάσουν την εγκαθίδρυση ή σχηματισμό ενός συντονιστικού μηχανισμού εντός της κυβέρνησης, προκειμένου να διευκολυνθούν σχετικές ενέργειες σε διαφορετικούς τομείς και σε διαφορετικά επίπεδα.
2. Τα Κράτη Μέλη, σε συμφωνία με τα νομοθετικά και εκτελεστικά τους συστήματα, διατηρούν, ενισχύουν, ορίζουν ή δημιουργούν εντός του Κράτους Μέρους, ένα πλαίσιο, συμπεριλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους μηχανισμούς, κατάλληλους για να προωθήσουν, να διασφαλίσουν και να εποπτεύσουν την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Κατά τον καθορισμό ή τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές που σχετίζονται με το καθεστώς και τη λειτουργία των εθνικών θεσμών για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
3. Η κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα τα ΑμεΑ και οι οργανώσεις που τα αντιπροσωπεύουν, εμπλέκεται και συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία επίβλεψης.

Άρθρο 34
Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

1. Ιδρύεται Επιτροπή για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (στο εξής Επιτροπή), η οποία επιτελεί τα καθήκοντα που παρατίθενται παρακάτω.
2. Η Επιτροπή αποτελείται, κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, από δώδεκα εμπειρογνώμονες. Μετά τη συμπλήρωση εξήντα επικυρώσεων ή προσχωρήσεων στη Σύμβαση, ο αριθμός των μελών της Επιτροπής θα αυξηθεί κατά έξι μέλη, φτάνοντας το μέγιστο αριθμό των δεκαοκτώ μελών.
3. Τα μέλη της Επιτροπής υπηρετούν υπό την ατομική τους ιδιότητα και διαθέτουν υψηλό ήθος και αναγνωρισμένη ικανότητα και εμπειρία στους τομείς που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση. Κατά την πρόταση των υποψηφίων τους, τα Κράτη Μέρη θα λάβουν υπόψη τους το άρθρο 4,3 της παρούσας Σύμβασης.
4. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τα Κράτη Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή, την αντιπροσώπευση των διαφορετικών μορφών πολιτισμού και των κυριότερων νομικών συστημάτων, ισορροπημένη εκπροσώπηση των δυο φύλων και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων με αναπηρία.
5. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από κατάλογο προσώπων που προτείνονται από τα Κράτη Μέλη και έχουν την ιθαγένεια των Κρατών Μερών, κατά τις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Κρατών Μελών. Σε αυτές τις συνεδριάσεις, στις οποίες τα δύο τρίτα των Κρατών Μελών συνιστούν απαρτία, τα άτομα τα οποία εκλέγονται για την Επιτροπή είναι εκείνα τα οποία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και μια απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των αντιπροσώπων των Κρατών Μερών τα οποία είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.
6. Οι πρώτες εκλογές πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία της θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. Τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από κάθε ημερομηνία εκλογών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών απευθύνει μια έγγραφη πρόσκληση στα Κράτη Μέλη να υποβάλλουν τις προτάσεις για τους υποψήφιους τους εντός δύο μηνών. Ο Γενικός Γραμματέας ετοιμάζει στη συνέχεια κατάλογο, κατά αλφαβητική σειρά, όλων των προσώπων που έχουν προταθεί ως υποψήφιοι, με ένδειξη των Κρατών Μελών που τους έχουν προτείνει, και τον υποβάλλει στα Κράτη Μέλη της παρούσας Σύμβασης.
7. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται για μια περίοδο τεσσάρων ετών. Έχουν δικαίωμα επανεκλογής μια ακόμη φορά. Όμως, η θητεία έξι εκ των μελών που εκλέχτηκαν στις πρώτες εκλογές λήγει στο τέλος δύο ετών. Αμέσως μετά τις πρώτες εκλογές, τα ονόματα αυτών των έξι μελών επιλέγονται με κλήρο από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
8. Οι εκλογές των έξι επιπρόσθετων μελών της Επιτροπής πραγματοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των τακτικών εκλογών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου.
9. Αν ένα μέλος της Επιτροπής αποβιώσει ή παραιτηθεί ή δηλώσει ότι για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εκτελεί πλέον τα καθήκοντα της/του, το Κράτος Μέλος το οποίο είχε προτείνει το συγκεκριμένο μέλος, διορίζει έναν εμπειρογνώμονα που έχει τα προσόντα και πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται εκτενώς στις σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου, για να υπηρετήσει το υπόλοιπο της θητείας που απομένει.
10. Η Επιτροπή συντάσσει τον εσωτερικό της κανονισμό.
11. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και εγκαταστάσεις για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της Επιτροπής στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, και συγκαλεί την αρχική της συνεδρίαση.
12. Με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τα μέλη της ιδρυθείσας Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, λαμβάνουν αμοιβή προερχόμενη από τους πόρους των Ηνωμένων Εθνών, υπό χρονικές περιόδους και συνθήκες τις οποίες δύναται να αποφασίζει η Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές ευθύνες της Επιτροπής.
13. Τα μέλη της Επιτροπής απολαμβάνουν τις διευκολύνσεις, τα προνόμια και τις ασυλίες των εμπειρογνωμόνων σε αποστολή των Ηνωμένων1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή του συνόλου.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ανάπηρων παιδιών να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας και ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν, στο μέτρο των διαθέσιμων πόρων, την παροχή, μετά από αίτηση, στα ανάπηρα παιδιά που πληρούν τους απαιτούμενους όρους και σε αυτούς που τα έχουν αναλάβει, μιας βοήθειας προσαρμοσμένης στην κατάσταση του παιδιού και στις περιστάσεις των γονέων του ή αυτών στους οποίους τα έχουν εμπιστευθεί.
3. Εν όψει των ειδικών αναγκών των ανάπηρων παιδιών, η χορηγούμενη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου βοήθεια παρέχεται δωρεάν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατόπιν υπολογισμού των οικονομικών πόρων των γονέων τους και αυτών στους οποίους έχουν εμπιστευθεί το παιδί, και σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα ανάπηρα παιδιά να έχουν αποκλειστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση, στην περίθαλψη, στην αποκατάσταση αναπήρων, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έτσι που να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη και προσωπική τους ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και πνευματικής τους εξέλιξης.
4. Μέσα σε πνεύμα διεθνούς συνεργασίας, τα Συμβαλλόμενα Κράτη προωθούν την ανταλλαγή κατάλληλων πληροφοριών στον τομέα της προληπτικής περίθαλψης και της ιατρικής, ψυχολογικής και λειτουργικής θεραπείας των ανάπηρων παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και της πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν στις μεθόδους αποκατάστασης αναπήρων και στις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό να επιτραπεί στα Συμβαλλόμενα Κράτη να βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητές τους και να διευρύνουν την πείρα τους σε αυτούς τους τομείς. Σ' αυτό το πεδίο λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών.
Εκπαίδευση Ενημέρωση
Η UNICEF, τόμος 2, Τεύχος 4
Οκτωβρίου 1999, Παιδιά με Αναπηρίες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Κύριες αιτίες και συνέπειες της αναπηρίας παιδική ηλικία
2. Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες
3. Η UNICEF και Παιδιών με Αναπηρίες
4. Η εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα
5. Η διαφορά μεταξύ «Ολοκληρωμένη» και «χωρίς αποκλεισμούς» Εκπαίδευση
6. Δήλωση της Σαλαμάνκα
7. Η ανατροφή και ανάπτυξη των Φοιτητών με Αναπηρία: Μια στρατηγική
8. Με προβλήματα όρασης τέκνο φοιτά Επιτυχίες Νηπιαγωγείο - Ελλάδα
9. Συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε δημόσια σχολεία - Βραζιλία
10. Μια νέα πρωτοβουλία για την συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με Αναπηρίες - Αρμενία
11. Περιορισμένους πόρους για μη προνομιούχα παιδιά - Αζερμπαϊτζάν
12. Αξιολόγηση για έγκαιρη παρέμβαση και την κοινωνική ένταξη για Παιδιά με Αναπηρίες - Τζαμάικα
13. Παιδιά με Αναπηρίες στο Μαυρίκιο
14. Παροχή βοήθειας για τους πλέον ευάλωτους σε στρατόπεδα προσφύγων - Τανζανία
15. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες στη Σρι Λάνκα
16. Η προτεινόμενη μελέτη για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία - Ακτή Ελεφαντοστού
17. Κίνα: Ένταξη στην Πράξη
18. Δέκα μηνύματα για τους δασκάλους για Παιδιά με Αναπηρίες
19. Φτάνοντας έξω στον κόσμο μέσω του Διαδικτύου - Ήρωας Χαρά Αηδόνι
20. Εκπαίδευση για Όλους; - Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση
21. Πόροι
22. Τι Συμβαίνει
23. Ψηφιακή Εκπαίδευση

Παιδιά με Αναπηρίες
Σημείωμα της Σύνταξης: Hπρόληψη της αναπηρίας είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της πολιτικής της UNICEF. Το ζήτημα της Παιδείας Update, το οποίο εστιάζει στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, ξεκινά πρώτα με την ανάγκη για πρόληψη.

Θέση 1
Κύριες αιτίες και συνέπειες της αναπηρίας παιδικής ηλικίας
Sadig Ρασίντ, Διευθυντής, Διεύθυνση Προγράμματος
Πρόληψη: Το καλύτερο φάρμακο
Η έγκαιρη ανίχνευση και μέτρα έγκαιρης παρέμβασης μπορούν να αποτρέψουν περίπου το 70% της αναπηρίας που προκαλούνται από την παιδική ηλικία προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό για ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα, ο υποσιτισμός
Επιπλέον, η πρόσβαση σε βασικές προληπτικές μεθόδους και βασικές ιατρικές υπηρεσίες αποτελούν βασικό ανθρώπινο δικαίωμα όλων των παιδιών που εγγυάται η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Δήλωση της κ. KarinLandgren, Επικεφαλής, Τμήμα Προστασίας Παιδιού, τμήμα του προγράμματος, και SheldonShaeffer
Μετά από δύο δεκαετίες από την παγκόσμια εκστρατεία της Διεθνούς Έτους των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες το 1981, ειδικά κατά τη διάρκεια της Δεκαετίας του ΟΗΕ Ατόμων με Ειδικές (1983-1992), η πλειοψηφία των κατ 'εκτίμηση 150 εκατομμύρια παιδιά με ειδικές ανάγκες σε όλη τον κόσμο εξακολουθούν να στερούνται των ευκαιριών μάθησης. Παρά τις προόδους στην εκπαίδευση, στις αναπτυσσόμενες χώρες, λιγότερο από πέντε τοις εκατό των παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία. Τα περισσότερα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι σιωπηλά και αόρατα μέλη πολλών κοινοτήτων. Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά με αναπηρία είναι συχνά σε κίνδυνο κακοποίησης, εκμετάλλευσης και παραμέλησης.
Τουλάχιστον ένα παιδί στα δέκα έχει γεννηθεί με συγγενή αναπηρία ή αποκτά τη σωματική, πνευματική ή αισθητηριακές αναπηρίες
Κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, η UNICEF και οι συνεργάτες της έχουν επιτύχει αξιοσημείωτη αύξηση στην πρωτογενή πρόληψη και τη μείωση των θανάτων και των ασθενειών μεταξύ των μικρών παιδιών και την πρόληψη της αναπηρίας παιδική ηλικία μέσω της αύξησης της ανοσοποίησης, τη βελτίωση στη διατροφή, τη μείωση των ελλείψεων μικροθρεπτικών συστατικών, καθώς και πρόσβαση σε καθαρό νερό και την αποχέτευση.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πρόληψη της αναπηρίας, η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν ουσιώδεις συνιστώσες της συνολικής προγραμματικής της UNICEF
Ως μέρος της πρωτογενούς πρόληψης και τους στόχους για την υγεία και τη διατροφή της, σημαντική πρόοδος έχει ήδη σημειωθεί στην αντιμετώπιση της βιταμίνης Α και έλλειψη ιωδίου, που είναι οι κύριες αιτίες της οπτικής αναπηρίας, νοητικής υστέρησης και νανισμού μεταξύ των παιδιών.


σωματικές, νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, γλωσσικές ή άλλες απαιτήσεις. Σύμφωνα με αυτό, η εθνική εκπαιδευτική
πολιτικές θα πρέπει να προβλέπουν ότι τα παιδιά παρακολουθούν τα ίδια σχολεία της γειτονιάς θα παρακολουθήσουν αν δεν έχουν
αναπηρία.

Η UNICEF και Παιδιών με Αναπηρίες
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού • Το άρθρο 23 δηλώνει τα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες να απολαύσουν μια πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες που ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή του παιδιού στην κοινότητα. Επίσης,
δηλώνει το δικαίωμα σε ειδική φροντίδα, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την αποκατάσταση, την προετοιμασία για την απασχόληση και αναψυχή
Όλα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να ευνοεί την επίτευξη παιδί "όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη και προσωπική τους ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων του ή πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της. "
Με GulbadanHabibi, υπεύθυνο έργου, το τμήμα Προστασίας Παιδιού, τμήμα του προγράμματος,
Η UNICEF στη Νέα Υόρκη
Εκτιμάται ότι το 70 τοις εκατό των παιδιών με αναπηρίες, περιλαμβανομένων των παιδιών με ήπια νοητική υστέρηση, μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά σχολεία υπό την προϋπόθεση ότι το σχολικό περιβάλλον είναι φυσική προσβασιμότητα και πρόθυμοι να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά. Το πρόβλημα δεν είναι η αναπηρία τους αυτή καθαυτή, αλλά οι αρνητικές στάσεις των γονέων των επαγγελματιών, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας εν γένει ότι δημιουργούν εμπόδια στην ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών με ειδικές ανάγκες - ιδίως εκείνων που ζουν σε αγροτικές περιοχές - δεν έχουν αποκλειστεί από τις περισσότερες υπηρεσίες και δεν έχουν μέσα την πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι μόνο το 3% των παιδιών από τις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν ειδικές ανάγκες φοιτούν σε σχολεία.
Για τη UNICEF, ο στόχος είναι να μπορέσουν όλα τα παιδιά να συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη της κοινότητάς τους και της κοινωνίας των πολιτών.
Τι σημαίνει «ένταξη» για τα παιδιά με αναπηρίες;
• Εκπαιδεύοντας τα παιδιά με αναπηρίες και χωρίς τα ίδια τα σχολεία?.
• Παροχή υπηρεσιών, υποστήριξη και συμβουλές για τους γονείς όλων των παιδιών στην τακτική ρυθμίσεις?
• Κατάρτιση και τακτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης διαχειριστές?
• Έχοντας τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ακολουθούν τα ίδια χρονοδιαγράμματα, όπως τα άλλα παιδιά?
• Ενθάρρυνση της φιλίας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των παιδιών, με και χωρίς αναπηρίες?
• Διδασκαλία σε όλα τα παιδιά να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τις διαφορές, είτε πρόκειται για φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, γλώσσα, εθνικότητα,
κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας, αναπηρίας, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.
Αυτό διευκολύνει συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες;
• Η μείωση της απόστασης ανάμεσα στο σπίτι του παιδιού και του σχολείου?
• Παιδί-φιλικές αίθουσες και περιβάλλοντα σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες?
• Προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες των παιδιών?
• Διευκόλυνση συγκεκριμένων αναγκών επικοινωνίας των παιδιών, καθώς και των διδαγμάτων σε γραφή Braille, νοηματική γλώσσα και τη χρήση των οπτικο-ακουστικές ταινίες? και
• Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για το πώς να ασχοληθούν με τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες (βλ. <http://www.unicef.org/teachers>).
Το ζήτημα της Παιδείας Ενημέρωση παρουσιάζει παραδείγματα του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του έργου, μελέτες περιπτώσεων και απόψεις από
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ένταξη και την πρόσβαση για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να τα σχολικά συστήματα σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Θέση 4
Η εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα
Με BengtLindqvist, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ της Επιτροπής για την Κοινωνική Ανάπτυξη για την Αναπηρία
Τώρα έχω εργαστεί ως Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την Αναπηρία για πέντε χρόνια. Έχω επισκεφθεί έναν μεγάλο αριθμό χωρών στις αναπτυσσόμενες περιοχές καθώς και σε χώρες σε μεταβατικό στάδιο. Η αποστολή μου ήταν να παρακολουθώ την εφαρμογή του ΟΗΕ
Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρίες και να δώσω συμβουλές για το πώς περαιτέρω η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί.
Το κυρίαρχο πρόβλημα στον τομέα της αναπηρίας είναι η έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση για παιδιά και ενήλικες με αναπηρίες. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους, κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και προστατεύεται από διάφορες διεθνείς συμβάσεις, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στην πλειονότητα των χωρών, υπάρχει μια δραματική διαφορά στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που παρέχονται για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και εκείνες που προβλέπονται για τα μη με ειδικές ανάγκες παιδιά.
Η συνεκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες είναι η ιδέα μέσω της οποίας ο στόχος της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να υλοποιηθεί.
Η διαφορά μεταξύ «ολοκληρωμένη» και «χωρίς αποκλεισμούς» για την εκπαίδευση
παιδιά με ειδικές ανάγκες
Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τον ορισμό της ένταξης και τη διάκριση μεταξύ της ενσωμάτωσης και ένταξης. Ανατυπώθηκε με την ευγενική άδεια του SueStubbs, Σώστε τα Παιδιά του Ηνωμένου Βασιλείου (s.stubbs @ scfuk.org.uk).

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση

Παιδί ως πρόβλημα:
• Δεν ανταποκρίνεται, δεν μπορούν να μάθουν
• Έχει ειδικές ανάγκες
• Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό
• Δεν μπορείτε να πάτε στο σχολείο
• Είναι διαφορετικό από τα άλλα παιδιά
• Χρειάζεται ιδιαίτερο περιβάλλον
• Τις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευτικών

Συνεκπαίδευση

Εκπαιδευτικό σύστημα ως πρόβλημα:
• Στάσεις των καθηγητών της
• Άκαμπτος μεθόδους, άκαμπτο πρόγραμμα σπουδών
• Απρόσιτη περιβάλλοντα
• Πολλοί εγκαταλείπουν το σχολείο, πολλοί επαναλήπτες
• Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία δεν υποστηρίζεται
• Οι γονείς που δεν συμμετέχουν
• Η έλλειψη διδακτικού υλικού και εξοπλισμού
• Κακή ποιότητα της διδασκαλίας

Θέση 6
Δήλωση της Σαλαμάνκα

Η δήλωση της Σαλαμάνκα του 1994 ζητεί κανονικά σχολεία να περιλαμβάνουν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη φυσική τους, πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική ή γλωσσικές ή άλλες συνθήκες. Εγκεκριμένο από τους αντιπροσώπους των 92 κυβερνήσεων και 25 διεθνείς οργανισμούς κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ειδική Αγωγή σε Σαλαμάνκα, Ισπανία, η δήλωση επιβεβαιώνει τη δέσμευση για την εκπαίδευση για όλους και αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της παροχής εκπαίδευσης για όλους
Κανονικά σχολεία με προσανατολισμό αυτό χωρίς αποκλεισμούς είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Το σημείο 7
Η ανατροφή και ανάπτυξη των Φοιτητών με Αναπηρία: Μια στρατηγική

Με Γκόρντον Porter, InclusionInternational
Τα σχολεία έχουν αλλάξει πολύ κατά την τελευταία δεκαετία και μία από τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές είναι η ένταξη των φοιτητών με αναπηρία σε τακτικά μαθήματα σε σχολεία της γειτονιάς τους. Αυτή η αλλαγή έχει προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στους κύκλους των εκπαιδευτικών, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε ορισμένες χώρες, σημαντική σύγκρουση έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ εκείνων που είναι υπέρ της ένταξης και εκείνοι που διαφωνούν με αυτό.
Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουμε μάθει πολλά για το τι κάνει ένταξης για τα παιδιά με αναπηρίες στην επιτυχία σχολεία μας. Μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας σχετίζεται με τη δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων που είναι αποφασισμένοι να κάνουν την εργασία -
η τάξη, στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα το ίδιο. Έχουμε δει αποδεικτικά στοιχεία ότι οι κοινότητες και τα σχολεία μπορούν να αλλάξουν και να κάνουν το έργο ένταξης.Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα Παιδιών και Νέων με Ειδικές Ανάγκες

Το Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα Παιδιών και Νέων με Ειδικές Ανάγκες είναι αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο σύμφωνα με την απόφαση 5664/31-10-2006 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η δημιουργία οφείλεται σε πρωτοβουλία η οποία αναπτύχθηκε από Πανεπιστημιακούς της ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων του χώρου, δημοσιογράφους αλλά και γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία
Σκοποί του Ινστιτούτου:
 1. Η προάσπιση των δικαιωμάτων στη διάγνωση, την έγκαιρη παρέμβαση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση, την κοινωνική ένταξη και τη δια βίου εκπαίδευση των παιδιών και νέων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες.
 2. Η εισήγηση στα αρμόδια νομοθετικά όργανα για τη βελτίωση και τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας.
 3. Η προώθηση όλων των δικαιωμάτων των παιδιών και νέων με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις και κοινωνικές αντιλήψεις.
 4. Η επιστημονική έρευνα και η υλοποίηση ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
 5. Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τα δικαιώματα παιδιών και νέων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες
Μέσα πραγματοποίησης των σκοπών του Ινστιτούτου
Το Ινστιτούτο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέσα:
 1. Οργάνωση γραφείων ή λεσχών για την επικοινωνία των μελών του
 2. Οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων με σχετικό των σκοπών του περιεχόμενο
 3. Οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, και επιμορφωτικών προγραμμάτων
 4. Οργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων υποστηρικτικών των σκοπών του, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
 5. Έκδοση επιστημονικού περιοδικού
 6. Έκδοση βιβλίων και έντυπου ή ηλεκτρονικού, επιστημονικού και πληροφοριακού υλικού
 7. Πραγματοποίηση παραστάσεων σε όλες τις αρμόδιες κρατικές Αρχές για την προβολή και υποστήριξη των σκοπών του με ταυτόχρονη υποβολή προτάσεων και θέσεων σε θέματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους σκοπούς
 8. Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και πραγματοποίηση επιστημονικών μελετών και προγραμμάτων που θα προωθούν τις θέσεις του και θα στηρίζουν τις παρεμβάσεις του στους κρατικούς φορείς
 9. Συνεργασία με άλλες ενώσεις, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και συνεργασία με τις κρατικές Αρχές για την υποστήριξη των σκοπών του.
 10. Ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης του διαλόγου και της συνεργασίας ανάμεσα στους πολίτες εκείνους που επιθυμούν να συμβάλλουν στη διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς του συλλόγου.
 11. Υποστήριξη καινοτόμων προσπαθειών εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με τους σκοπούς του.
 12. Ανάπτυξη της μεταξύ των μελών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας.
 13. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και βιβλιοθήκης
Μέσα πραγματοποίησης των σκοπών του Ινστιτούτου
Το Ινστιτούτο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέσα:
 1. Οργάνωση γραφείων ή λεσχών για την επικοινωνία των μελών του
 2. Οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων με σχετικό των σκοπών του περιεχόμενο
 3. Οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, και επιμορφωτικών προγραμμάτων
 4. Οργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων υποστηρικτικών των σκοπών του, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
 5. Έκδοση επιστημονικού περιοδικού
 6. Έκδοση βιβλίων και έντυπου ή ηλεκτρονικού, επιστημονικού και πληροφοριακού υλικού
 7. Πραγματοποίηση παραστάσεων σε όλες τις αρμόδιες κρατικές Αρχές για την προβολή και υποστήριξη των σκοπών του με ταυτόχρονη υποβολή προτάσεων και θέσεων σε θέματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους σκοπούς
 8. Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και πραγματοποίηση επιστημονικών μελετών και προγραμμάτων που θα προωθούν τις θέσεις του και θα στηρίζουν τις παρεμβάσεις του στους κρατικούς φορείς
 9. Συνεργασία με άλλες ενώσεις, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και συνεργασία με τις κρατικές Αρχές για την υποστήριξη των σκοπών του.
 10. Ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης του διαλόγου και της συνεργασίας ανάμεσα στους πολίτες εκείνους που επιθυμούν να συμβάλλουν στη διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς του συλλόγου.
 11. Υποστήριξη καινοτόμων προσπαθειών εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με τους σκοπούς του.
 12. Ανάπτυξη της μεταξύ των μελών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας.
 13. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και βιβλιοθήκης
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Φορείς και Σύλλογοι για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες – ΑθήναΘεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παιδιών ΑθηνώνΛ. Σχιστού 1, Τ.Κ. 142 62, ΣκαραμαγκάςΤηλ.: 210 5573497 -604 -605 -132 & 210 5572728Fax: 210 5573497Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παιδιών-Η ΘεοτόκοςΘεοτόκου 2, Τ.Κ. 131 22, Ίλιον ΑττικήςΤηλ.: 210 2311070 , 210 2611910Ίδρυμα για το παιδί -ΠαμμακάριστοςΤ.Κ. 190 05, Ν. ΜάκρηΤηλ.: 22940 91206 , 22940 96013Κέντρο Αποκατάστασης Δυσπροσαρμόστων Ατόμων-Η ΔάμαριςΛυκαβηττού 10, Τ.Κ. 145 65, ¶νοιξηΤηλ.: 210 8133602 , 210 8141736Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων ΠαιδιώνΠεντέλης 58, Τ.Κ. 151 26, ΜαρούσιΤηλ.: 210 8021600Ένωση Γονέων Νοητικά ΥστερούντωνΦειδίου 18, Τ.Κ. 106 78Τηλ.: 210 3618207 , 210 3605895Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων ΑπροσάρμοστωνΑτόμων-ΠαιδιώνΠεντέλης 92, Τ.Κ. 152 34, Χαλάνδρι ΑττικήςΤηλ.: 210 6814125 , 210 6846843 , 210 3605895Πανελλήνια Ένωση Προστασίας ΑναπήρωνΤ.Κ. 153 44, Παλλήνη Αττικής, Θέση ΓεφύριΤηλ.: 210 6666702Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. -ΟΡΙΖΟΝΤΕΣΚέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές ΑνάγκεςΛ. Καλλιφρονά 5Τ.Κ.:173 41, Αγ. ΔημήτριοςΤηλ. /fax: 210-9766144E-mail: keepea@otenet.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων Καθυστερημένων Ατόμων «Η Αγία Φιλοθέη»Λ. Πεντέλης και Ναυαρίνου 2, Τ.Κ. 152 36Τηλ.: 210 8040982 , 210 3226525Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Ερμής»Ιπποκράτους 22, ΕλληνικόΤηλ.: 210 9925501Σωματείο Γονέων Προβληματικών Παιδιών Ναυτικών-Η ΑργώΔημ. Φαληρέως 44, Τ.Κ. 185 47, Ν. ΦάληροΤηλ.: 210 4810075Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εργασιοθεραπείας Ατόμωνμε Ειδικές Ανάγκες ΓαλατσίουΦειδίου 18, Τ.Κ. 106 78, ΑθήναΤηλ.: 210 3618207Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά ΑναπήρωνΔημητσάνης 3-5, Τ.Κ. 183 46, ΜοσχάτοΤηλ.: 210 4832564Fax: 210 4833555http:www.pasipka.gr/greek.htmΠανελλήνιος Σύνδεσμος ΤυφλώνΒερανζέρου 31, Τ.Κ. 104 32, ΑθήναΤηλ.: 210 5228333 , 210 5228365Fax: 210 5222112E-mail: info-pst@pst.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.pst.gr/html/info.htmlΧατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής ΠροστασίαςΚλεισόβης 18, Χατζηκυριάκειο, ΠειραιάςΤηλ.: 210 4515387 , 210 4513759 & 210 4594072www.hatzikiriakio.grΕλληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης ΑναπήρωνΠαίδων (ΕΛΕΠΑΠ)Κόνωνος 16, Τ.Κ. 116 34, ΠαγκράτιΤηλ.: 210 7215303 , 210 7233860Fax: 210 7228380Εταιρεία Προστασίας ΣπαστικώνΜαρίνου Γερουλάνου 117, Τ.Κ. 164 52, ΑργυρούποληΤηλ.: 210 9622290Fax: 210 9644330Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη»Αντήνορος 6-8, Τ.Κ. 116 34, ΑθήναΤηλ.: 210 7235605Χατζηπατέρειο ? Ίδρυμα Κοινωνικής ΕργασίαςΠλούτωνος & Ηροδότου 1, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση ΑττικήςΤηλ.: 210 2826913 , 210 2825622Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά»16ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος 90, Τ.Κ. 153 44, Παλλήνη ΑττικήςΤηλ. 210 6666702Πνοή - Φίλοι Εντατικής Θεραπείας ΠαιδιούΜιχαλακοπούλου 159, Τ.Κ. 115 27, ΑθήναΤηλ.: 210 7486801 , 210 7486802Fax: 210 7486803Φυλλωσιά - Φίλοι του Ιδρύματος Προστασίας ΑπροσάρμοστωνΠαιδιών «Η Θεοτόκος»Θεοτόκου 2, Τ.Κ. 131 22, Ίλιον ΑττικήςΤηλ.: 210 2319767Fax: 210 2314888Σύλλογος «Ανάπλασις»Μαυροματαίων 14Τηλ.: 210 8218595Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αποκαταστάσεως Σπαστικών ΠαιδιώνΚαμελίας 3, ΓαλάτσιΤηλ.: 210 2224282Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές ΑνάγκεςΔυτικής Αττικής «Η Ελπίδα»Μεγ. Αλέξάνδρου 3, ΠεριστέριΤηλ.: 210 5751185Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Καθυστερημένων Ατόμων «Αγία Φιλοθέη»Ναυαρίνου 2, ΠεντέληΤηλ.: 210 8040982 , 210 8030719Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με ΝεοπλασματικέςΠαθήσεις Νοσοκομείου Παίδων «Αγ. Σοφία»Σινώπης 33Τηλ.: 210 7386880 , 210 7488961Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο καλός Σαμαρείτης»Αργυρουπόλεως 40, ΑργυρούποληΤηλ.: 210 9910753Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Τυφλών Μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στο Κ.Ε.Α.Τ.Ελ. Βενιζέλου 210, ΚαλλιθέαΤηλ.: 210 9590140Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Εθνικού Ιδρύματος ΠροστασίαςΚωφαλάλων ΑθηνώνΖαχάρωφ 1Τηλ.: 210 6429673Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Απροσάρμοστων Παιδιών τουΙδρύματος «Θεοτόκος»Αρχ. Μακαρίου 76, ΒύρωναςΤηλ.: 210 7640360Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων με Ειδικές Ανάγκες που φοιτούν στο Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»Μάρνης 32Τηλ.: 210 5233204Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές ΑνάγκεςΠ. Λεμπέση 4, ΣαλαμίναΤηλ.: 210 4640728Σύλλογος Γονέων και Φίλων Θεραπευτικής Κοινότητας «Ιθάκη»Βαλτετσίου 60Τηλ.: 210 3804572 , 210 3809067Μαγνησίας 28Τηλ.: 210 8820277Σύλλογος «Η Γωνιά του Παιδιού»Ακτή Θεμιστοκλέους 356Τηλ.: 210 4514588Τσαμαδού 44Τηλ.: 210 4171228Σύλλογος Οικογένειας Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας «Στροφή»Μαγνησίας 34Τηλ.: 210 8610365Σύλλογος Οικογένειας Εναλλακτικής Θεραπευτικής Κοινότητας «Παρέμβαση»Θεμιστοκλέους 67Τηλ.: 210 3302147 , 210 3302426Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών ΠαιδιώνΑιόλου 104Τηλ.: 210 3218488 , 210 3253876Σύλλογος Φίλων, Γονέων και Κηδεμόνων Ανθρώπων με Ειδικές ΑνάγκεςΑιτωλικού 121, ΠειραιάςΤηλ.: 210 4634003 , 210 4634013Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Η Ελπίδα»Αδριανού 85-89Τηλ.: 210 3246955Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Απροσάρμοστων ΠαιδιώνΛεωφ. Πεντέλης 92Τηλ.: 210 6814125Σύλλογος Γονέων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών ΑτόμωνΑθηνάς 2Τηλ.: 210 3216550Οργανισμός Προστασίας και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές ΑνάγκεςΑκαδημίας 78, Τ.Κ. 106 78, ΑθήναΤηλ.: 210 3811838Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων και Παιδιώνμε Νοητική ΚαθυστέρησηΛεωφ. Πεντέλης 92, Τ.Κ. 152 34, ΧαλάνδριΤηλ.: 210 9814125 , 210 6859328Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες«Ο Ερμής»Πατριάρχου Γρηγορίου Ε? 13, Τ.Κ. 164 52, ΑργυρούποληΤηλ.: 210 9961887 , 210 9962946HAPPYDAYS" Α.Ε.(Βατοπέδι Χαλκιδικής)τηλ. 2310 - 239891, 23710 - 98419, 98422, 98423fax 2310 - 283984, 23710/ 98423www.happydays.gr


Α Ρ Ω Γ Η

Τι είναι η Αρωγή - Ιστορία / Έργο

Η «Αρωγή» είναι ένα Φιλανθρωπικό, μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που μέσω του εθελοντισμού συμπαραστέκεται σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και στις οικογένειές τους, σε μία προσπάθεια να συνεισφέρει στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης τους. Η «Αρωγή» ενημερώνεται από την Κρατική Πρόνοια, την Εκκλησία, τα Σχολεία, τους Τοπικούς Δήμους, αλλά και από ιδιώτες, σχετικά με περιπτώσεις συνανθρώπων που χρειάζονται την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει το Σωματείο.
Χάρη στην ακούραστη προσφορά των εθελοντών της «Αρωγής», από το 1995 που ιδρύθηκε το Σωματείο έχουν ενισχυθεί συνολικά 650 οικογένειες, ενώ σήμερα βοηθούνται σε τακτική βάση 65 οικογένειες, υποστηριζόμενες σε οικονομικό και προσωπικό επίπεδο.
Τα έσοδα της «Αρωγής»//
Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από την ετήσια συνδρομή των μελών και από διάφορες χρηματικές δωρεές φίλων-συμπαραστατών του Σωματείου.

Σήμερα, το Σωματείο «Αρωγή» αριθμεί 180 ενεργά, τακτικά μέλη, τα οποία καταβάλλουν ετησίως 300 ευρώ. Επιπρόσθετα, για να ανταπεξέλθει, οικονομικά, στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών που προστατεύει, το Σωματείο πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και συνεργασίες για την εξεύρεση πόρων.
Κέντρο Διημέρευσης ΑΜΕΑ «ΑΡΩΓΗ»

Η «Αρωγή», στο πλαίσιο του πολύπλευρου φιλανθρωπικού της έργου, δημιούργησε και εγκαινίασε τον Νοέμβριο του 2003, ένα Κέντρο Διημέρευσης για άπορα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στις Αχαρνές Αττικής. Για τη δημιουργία του, ο Δήμος Αχαρνών παραχώρησε στο σωματείο ένα οικόπεδο 3 στρεμμάτων και η ολοκλήρωση του έργου έγινε με την οικονομική συνεισφορά ευεργετών, δωρητών και εταιριών-χορηγών.
Πρόκειται για ένα Κέντρο πρότυπο, μοναδικό στο είδος του και επανδρωμένο με ειδικούς εκπαιδευτές. Διαθέτει ειδική πισίνα και χώρο εκγύμνασης, όπου γίνονται προγράμματα ανάλογα με τις ικανότητες των παιδιών.
Το Κέντρο Διημέρευσης «Αρωγή» φιλοξενεί 55 παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε καθημερινή βάση, προσφέροντάς τους δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης και άθλησης. Το κέντρο είναι ανοικτό, καθημερινά από 8.30 π.μ. ως 8.00 μ.μ.
Η μεταφορά των παιδιών γίνεται με ειδικά λεωφορεία, εκ των οποίων το ένα είναι δωρεά των μελών της «Αρωγής» και το άλλο δωρεά της τ. Υπουργού Τουρισμού, κας Φάνη Πάλλη- Πετραλιά.
Το Κέντρο λειτουργεί από το Δήμο Αχαρνών και 3 μέλη του Δ.Σ. της «Αρωγής» συμμετέχουν στο Δ.Σ. για να παρακολουθούν τη σωστή λειτουργία του.
Στόχος της Αρωγής είναι, μέσω των δραστηριοτήτων του Κέντρου, να συμβάλλει στην ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών και στην βελτίωση της προσωπικής τους ισορροπίας.

ΚέντροΠροστασίαςκαιΑποκατάστασηςΑτόμωνμεΕιδικέςΑνάγκες «Ερμής»

Ο Σύλλογός μας πραγματοποιεί σειρά από εκδηλώσεις – bazaar για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του και να υλοποιήσει το όραμά του.
Συνεργασία με άλλους φορείς για επίλυση προβλημάτων.
H Kοινωνική Yπηρεσία του Συλλόγου μας, για την επίλυση των προβλημάτων των παιδιών και των οικογενειών τους, συνεργάζεται:
• με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς (Nοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, φαρμακεία) πρεσβείες και προξενεία

• Oλυμπιακή Αεροπορία

• Kέντρο Aποκατάστασης Tυφλών

• Διευθύνσεις Kοινωνικής Πρόνοιας με τοπικές Aρχές

• Διευθύνσεις B/θμιας Εκπαίδευσης

• Iατροπαιδαγωγικά κέντρα

• Τοπικούς Συλλόγους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"

Ο Σύλλογός μας ξεκίνησε το 1983 από ένα πυρήνα 38 οικογενειών νοητικά υστερούντων ατόμων. Μας ένωσε η κοινή αγωνία για το μέλλον των παιδιών. Σε τι χώρο θα ζήσουν, ποιος θα τα φροντίσει όταν δε θα είμαστε πια κοντά τους, τι έλεγχο θα μπορούσαμε να έχουμε στους όρους ζωής τους ;
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα μας όπλισαν στην πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε το δικό μας Οικοτροφείο , όπου τα παιδιά μας θα εύρισκαν μόνιμη στέγη, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλειας και φροντίδας, σε ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο περιβάλλον.
Έπειτα από πολλές, σκληρές και επίμονες προσπάθειες καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το στόχο μας.
Το Οικοτροφείο μας εγκαινίασε τη λειτουργία του την 1η Σεπτέμβρη του 1997.
Σήμερα στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νοητικά Υστερούντων Ατόμων "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" μετέχουν 52 οικογένειες για τον αντίστοιχο αριθμό περιθαλπομένων ατόμων. Η άδεια λειτουργίας προσδιορίζει το οίκημα σαν στέγη για 52 ΑΜΕΑ, με δείκτη νοημοσύνης (IQ) χαμηλότερο του 30%. Στο Καταστατικό αναφέρεται ρητά ότι ο Σύλλογος μας έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με μόνη επιδίωξη το όφελος των προστατευομένων μελών του.
ΚΑΡΥΔΥΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ